سوراخ قاشق اسپاگتی برای چیست ؟


سوراخ قاشق اسپاگتی برای چیست ؟

آیا میدانید سوراخ وسط قاشق اسپاگتى براى چیست؟

وجود سوراخ ، وسط هر نوع قاشق کمى عجیب بنظر مى آید. برداشت اکثریت افراد از سوراخ وسط قاشق اسپاگتى، محل خروج آب میباشد. ولى این برداشت صحیح نیست .

این سوراخ، محل اندازه گیرى اسپاگتى براى هر فرد میباشد. اغلب آشپزها با اندازه گیرى مقدار مناسب اسپاگتى با مشکل روبرو هستند، یا حجم اسپاگتى پخته شده، آنقدر زیاد میشود که دور ریخته میشود، یا آنقدر کم که شکم مهمانان به زور سیر میشود.

اسپاگتى خشک، را به مقدارى که از سوراخ قاشق رد شود براى هر فرد در نظر بگیرید، این مقدار، میانگین میباشد، یعنى اسپاگتى بیشترى را براى افراد پر خور پیش بینى کنید.

 

در ادامه با نکاتی در مورد سرو غذا در میهمانی ها آشنا می شویم …

پاسخ دهید

Pin It on Pinterest